360test.nl

- Uw test laten begeleiden?
- Een testcenter met uw eigen merk?

Mail: info@360test.nl
Tel: 053 888 1955

kies een teamtest en krijg 360 graden feedback

 

  • Gratis: Onze tests zijn gratis in het basis-abonnement (1 team, 3 personen)
  • Gemakkelijk: geen papier, 1 inschrijving; de rest gaat vanzelf, uw persoonlijke uitnodigingen en scores op Mijn360test.nl
  • Betrouwbaar: anoniem, gevalideerde vragenlijsten, 55.000 gebruikers en feedback van experts
  • Gericht: met hard inzicht in "softe" vaardigheden werkt u aan teamsucces
  • Helder: 360 graden analyse: ik over mezelf, anderen over mij en ik over anderen

Meer informatie over hoe 360-graden feedback werkt, vind je hier

 

 

Meer dan 25 gratis teamtests in 4 domeinen, inclusief standaardrapportage:

 

360 graden Feedback, Leary, Belbin Kolb Specialisten in Samenwerken Teambuilding Heidagen Teamtrainingen Quinn Testsysteem Groepsdynamica Valide Betrouwbaar Assessment  Handy360 graden Feedback, Leary, Belbin Kolb Specialisten in Samenwerken Teambuilding Heidagen Teamtrainingen Quinn Testsysteem Groepsdynamica Valide Betrouwbaar Assessment  Handy

360 graden Feedback, Leary, Belbin Kolb Specialisten in Samenwerken Teambuilding Heidagen Teamtrainingen Quinn Testsysteem Groepsdynamica Valide Betrouwbaar Assessment  Handy360 graden Feedback, Leary, Belbin Kolb Specialisten in Samenwerken Teambuilding Heidagen Teamtrainingen Quinn Testsysteem Groepsdynamica Valide Betrouwbaar Assessment  Handy

 

 

De meest gekozen oplossingen

Leiderschap
Uw persoonlijke leiderschapstijl: Quinn

Teamvorming 
De verschillende rollen in uw team in beter balans: Teamrollentest op basis van Belbin's Teamrollen

Teamontwikkeling
Ontdek aan welke aspecten van teamwork uw team het best kan werken: Teamverbeterpotentieel


Beter communiceren
Betere communicatie als sleutel tot betere samenwerking: Leary

 

Overzicht van alle teamtests, gegroepeerd naar thema:

Hoofdthema Naam test toelichting dimensies Feedback wijze (90/180/360) Aantal vragen
Samenwerking Teamfasen volgens tuckman Het teammodel van Bruce Tuckman geeft inzicht in de ontwikkeling van een team in de tijd. Volgens deze psycholoog is het doorlopen van alle fasen in een vaste volgorde van het grootste belang om als team optimaal te functioneren. Volgens Tuckman betekent dit dat een team nooit goed zal presteren zolang ze geen gedragsnormen hebben vastgesteld en gezamenlijke conflicten hebben doorgemaakt.

Volgens zijn model kunnen er vijf stadia in de ontwikkeling van teams worden onderscheiden. Deze stadia worden in de praktijk niet altijd strikt na elkaar doorlopen. Veel teams blijven zelfs halverwege steken. Zo worden er bijvoorbeeld gedragsregels en afspraken gemaakt die contraproductief zijn.
Deze test laat zien in welk stadium uw team zit. De afscheidsfase is hierbij buiten beschouwing gelaten omdat in deze fase het project of de samenwerking al zijn voltooid
Vormfase, Stormfase, Normfase, Prestatiefase 90 32
Samenwerking Lencioni Voor u weet welk specifiek teamaspect het team moet ontwikkelen om beter samen te werken, is van het belang inzicht te krijgen in welke thema's spelen in uw teams. Met deze test krijgt u de thema's in beeld en ziet u welke teamaspecten (zoals vertrouwen, conflicten, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en resultaten) aandacht behoeven teneinde het team succesvol te maken vertrouwen, conflicten, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en resultaten 90 15
Samenwerking conflict hantering in het team Dadelijk krijgt u een aantal beweringen die mogelijk gedrag in bepaalde situaties beschrijven. Vul de opdracht zo in zoals de persoon waarvoor u deze vragenlijst invult gewoonlijk op de beschreven situaties reageert.<BR>
In veel gevallen zullen beide beweringen niet geheel kenmerkend zijn voor het gedrag gedrag van deze persoon. Kies dan de bewering die het dichtst bij ligt.<BR>
De test bestaat uit 30 stellingen.<BR><BR>
Voorafgaande aan de test wordt bekendgemaakt over wie u de test moet invullen. Dit kan ook uzelf zijn.
Forceren, Uitpraten, Compromis sluiten, Vermijden, Toegeven 360 30
Samenwerking Roos van Leary Je hebt nu het communicatiegedrag van anderen en jezelf vastgelegd.
De "grootte" van de uitslag is bepalend of dit gedrag voor jou een kwaliteit of een valkuil is. Zit je in de 6e tot 8ste ring, dan geldt in zijn algemeenheid dat het een valkuil is.
Bij de uitleg van de kwadranten (zie hieronder) kun je zien welke kwaliteiten en valkuilen bij elke communicatiestijl horen. 
Leidend, Helpend, Meewerkend, Volgend, Teruggetrokken, Opstandig, Aanvallend, Concurrerend 360 64
Samenwerking Teambuildings Monitor De teambuildingsmonitor brengt de teamontwikkeling in kaart op 5 niveaus van groepsfunctioneren. Deze niveaus zijn: het inhoudsniveau (weet het team welke taken het moet uitvoeren), het procedureniveau (weet het team volgens welke regels, methoden en werkwijzen het de taken moet uitvoeren), het interactieniveau (op welke wijze communiceert het team met elkaar), het bestaansniveau (ondersteunt het team de individuele ontwikkeling van het teamlid) en het contextniveau (is het team goed afgestemd op haar omgeving). Inhoud, Procedures, Interactie, Bestaan, Context 90 30
Samenwerking Team-O-Meter Deze test heeft betrekking op het identificeren van het verbeterpotentieel van uw team. Communicatie, Teamwork, Resultaatgerichtheid, Teamleren, Taakautonomie, Werkprocessen, Verbeter, Feedback 90 51
Samenwerking Team rollentest op basis van Belbin's teamrollen Meredith R. Belbin is grondlegger van het Teamrol Model en is een autoriteit op het gebied van team
ontwikkeling. Belbin beschrijft dat er verschillende rollen in een team aanwezig moeten zijn voor het goed functioneren van
een team. De teamrol test op basis van de theorieën van Belbin maakt deze rollen in een team inzichtelijk en laat op individueel niveau zien welke sterke en
kanten en welke valkuilen een rol in zich heeft. Op team niveau laat de test zien wat de verdeling is van de verschillende
rollen in het team en wat dit betekent voor functioneren van het team. Dit is een goed startpunt voor verdere ontwikkeling
van het team.
Voorzitter, Zorgdrager, Bedrijfsman, Brononderzoeker, Groepswerker, Monitor, Plant, Vormer 360 7
Samenwerking Teamwerk GRPI GRPI is een model om naar teams te kijken en een aantal aspecten van teamwork kritisch te bevragen. Er worden hierbij 4 domeinen onderscheiden:
- Goals
- Roles
- Procedures
- Interpersonal relationships

Teams ontwikkelen duidelijkheid en effectiviteit in deze vier domeinen niet op een lineaire manier en alles kan ook niet van in het begin worden vastgelegd. Team ontwikkeling is een heel iteratief proces.

Een team gaat vaak aan de slag als er nog geen volstrekte duidelijkheid is over het einddoel. Vaak is de taak en rolverdeling labiel en regelmatig toevallig tot stand gekomen. Door samen te werken ontdekt men dat, en zal men dat proberen duidelijk te maken. Daardoor zal men ook gaan zien dat men anders moet werken en zal proberen de werkprocessen beter te organiseren. Deze discussies en afspraken zorgen er ook voor dat de interactie tussen mensen, hun betrokkenheid met elkaar en hun persoonlijke relatie wijzigt. Voorbeeld: indien meer vertrouwen ontstaat op persoonlijk vlak, zullen mensen ook makkelijker hun ‘gedachte’ vertellen, wat dan weer aanleiding geeft om rollen en processen te herzien.
Doelen, Rollen, Processen, Interactie & relaties 90 28
Samenwerking mbti - myers briggs type indicator   De vier dimensies van MBTI, toegepast op uw team:
* Extraversion - Introversion
* Sensing - iNtuition
* Thinking - Feeling
* Judging - Perceiving
   
Samenwerking Communicatiestijl Volgens Oomkes (1998) zijn er verschillende communicatiestijlen en is elk individu een combinatie van deze stijlen; ieder individu combineert dus enkele van deze stijlen. Het geeft vooral antwoord op de vraag ‘Waar pas ik?’ in welk team? Zo zul je zien dat de een beter opbloeit in het ene team i.p.v. in het andere. Actiegericht, Tactiekgericht, Mensgericht, Ideeëngericht 360 40
Leiderschap Quinn Met de leiderschapstest van Quinn onderzoekt u welke stijlen van leiderschap u in uw organisatie vervult. Het is belangrijk dat deze stijlen congruent zijn met de organisatiedoelen en visie van de onderneming. Stimulator, Controleur, Mentor, Innovator, Bemiddelaar, Producent, Bestuurder, Coördinator 180 36
Leiderschap Kets de Vries De LeiderschapsTest helpt managers en bestuurders vast te stellen hoe goed zij of anderen hun belangrijkste taken vervullen. Het doel van de vragenlijst is om de geteste persoon een beter begrip bij te brengen en om hem of haar bewuster te maken van het belang van de diverse dimensies en te stimuleren de eigen vaardigheden in alle essentiële gebieden aan een nauwkeurig onderzoek te onderwerpen. Visies verwoorden, Empowerment, Activeren, Ontwerpen & beheren, Belonen & Feedback geven, Teambuilding, Externe oriëntatie, Mondiale instelling, Vasthoudendheid, Emotionele intelligentie, Uitgebalanceerd leven, Stressbestendigheid 180 100
Leiderschap Management rollen (Adizes) Aan de hand van het PBOI-model, ook wel de theorie van Adizes genoemd, kan het functioneren van het management worden bekeken. Centraal in het model staan de vier verschillende managementrollen:
- Producent (P)
- Beheerder (B)
- Ondernemer (O)
- Integrator (I)
Om een organisatie adequaat te kunnen besturen zijn alle vier de rollen nodig. 
Producent, Beheerder, Ondernemer, Integrator 180 40
Leiderschap Situationeel leidinggeven Om effectief leiding te geven moet men de stijl van leidinggeven afstemmen op de medewerker. Een beginner stuur je immers anders aan dan een ervaren kracht. Vertrekpunt daarbij is het ontwikkelingsniveau van de medewerker per taak van waaruit de leidinggevende een passende stijl van leidinggeven kiest. Om dit ontwikkelingsniveau vast te stellen kan de leidinggevende zich de volgende vragen stellen:
- Wat is bij deze medewerker zijn specifieke doel of taak?
- Hoe goed of sterk zijn de getoonde taakrelevantie kennis en vaardigheden?
- Hoe goed of sterk zijn de algemeen ondersteunende vaardigheden?
- Hoe gemotiveerd, geïnteresseerd of enthousiast is deze medewerker voor dit doel of deze taak?
- Hoe overtuigend of zelfverzekerd is de medewerker voor dit doel of deze taak?
Begeleiden, Leiden, Ondersteunen, Delegeren 360 12
Persoonlijke ontwikkeling Leerstijlen van Kolb Kolb onderscheidt vier stijlen van leren. Ieder heeft zijn eigen voorkeur voor een leerstijl. Door het uitvoeren van deze test kom je erachter wat jouw 'natuurlijke' leerstijl is en welke leerstijlen nog verbetering behoeven. Nadat je je eigen leerstijl hebt ontdekt, kun je je collega's, vrienden en bedrijfscoach vragen welke leerstijl jij volgens hen hebt. Activist, Observeerder, Theoreticus, Pragmaticus 360 80
Persoonlijke ontwikkeling loopbaan ankers van Schein De  vragenlijst is bedoeld te helpen bij het identificeren van de criteria die in het verleden zijn gebruikte en welke belangrijk voor zijn in de toekomst. Technisch-functioneel, Management georiënteerd, Autonomie, Zekerheid (organisatie), Zekerheid (geografisch), Service, Identificatie met de organisatie, Variatie, Ondernemerschap 180 41
Persoonlijke ontwikkeling Drijfveren test (motivatietest) Motivatie verwijst naar de drive van iemand (of het ontbreken ervan) om bepaalde doelen te bereiken. Met de Teammotivatietest onderzoekt u wat u motiveert in uw baan. Waar hecht u grote waarde aan in uw carriere?

Hierbij wordt onderscheid gemaakt in een vijftal factoren:

Persoonlijk
Veiligheid
Sociaal
Status en hogerop komen
Zelfverwezenlijking en ontwikkeling
Zelfverwezenlijking & Ontwikkeling, Persoonlijk, Status & hogerop komen, Veiligheid, Sociaal 360 6
Persoonlijke ontwikkeling Persoonlijke Communicatiestijl dit is de 180 graden variant van de communicatiestijl in het team Actiegericht, Tactiekgericht, Mensgericht, Ideeëngericht 180 40
Organisatie ontwikkeling Cultuurtest (Handy) Handy stelt dat de cultuur van de organisatie niet los gezien kan worden van overige aspecten van die organisatie. Met name de cultuur en structuur zouden sterk met elkaar verbonden zijn. Volgens Handy zijn er 4 verschillende cultuurclusters te onder scheiden.

Door middel van afname van deze test komt u er achter welke cultuur binnen uw organisatie dominant i
Rollencultuur, Personencultuur, Machtscultuur, Taakcultuur 90 10
Organisatie ontwikkeling Matrix van Camp Dit is de uitgebreide scan van het implementatievermogen van uw organisatie. Met deze scan krijgt u zicht op de 9 aspecten van implementatie van uw organisatie. De scan is gebaseerd op de theorie van Noel Tichy en het werk van Peter Camp.
U wordt gevraagd antwoord te geven in hoeverre een stelling op u of uw organisatie van toepassing is. Het gaat hierbij om uw persoonlijke persoonlijke antwoord. De scan bestaat uit 90 vragen en neemt ongeveer 20 minuten tijd in beslag. Direct na het invullen van de scan ontvangt u een rapportage, hierin leest u de score op de 9 aspecten, uitgesplitst naar uw visie op de organisatie, uw afdeling en uw persoonlijk functioneren.
Doelen/werkwijze, Taken/bevoegdheden, Deskundigheid, Beleidsbeïnvloeders, Besluitvorming, Autonomie, Organisatieklimaat, Samenwerking, Houding 90 90
Organisatie ontwikkeling Readiness Test Veranderen Zelfopgebouwde test obv Camp, Kotter en Block. Gecombineerd zijn: veranderkracht, Tichy en Focus.
Kracht voor verandering
In hoeverre is uw team klaar voor veranderen?
Met deze test krijgt u meer zicht op de kracht en de valkuilen van uw team als het gaat om veranderen.
Naast aangepaste dimensies van Camp, test de Readinesscan tevens op Weten/kennen, Belang, Doen en de mate van draagvlak bij het team 90 43
Organisatie ontwikkeling Verandertest welke stijl van veranderen past het beste bij je medewerker Geeldrukdenken, Blauwdrukdenken, Groendrukdenken, Rooddrukdenken, Witdrukdenken    
Competenties Coachings vaardigheden The revised and updated Coaching Skills Inventory (CSI), Third Edition can be used in a number of ways; as a stand alone tool, as part of the Coaching for Commitment Workshop, or as a part of another coaching or leadership course. Contactuele & kernvaardigheden, Counselingvaardigheden, Mentoring, Tutoring, Confronteren & uitdagen 180 50
Competenties team competentietest Welke competenties zijn voor jullie afdeling belangrijk? Hier bepaalt u ze, samen met de beleidsbepalers/ keyplayers die u zelf uitkiest.

Dit is stap 1 van het competentieonderzoek. Nadat de belangrijkste competenties zijn vastgelegd en gekozen, kunt u een tailor-made onderzoek doen voor uw afdeling hoe het met de gekozen competenties staat!
Leidinggeven, Interpersoonlijk, Analytisch, Bedrijfsmatig, Dynamiek, Operationeel 360 36
Competenties Competenties Management Consultants Deze test brengt de belangrijkste generieke competenties van management consultants in kaart. Eventueel kan de vragenlijst worden aangevuld met bedrijfstak-specieke competenties.  Dimensies waarop de competentie van de manager gescoord wordt, zijn: ondernemerschap, klantgerichtheid, resultaatgerichtheid, gespreksvaardigheid, onderhandelen, creativiteit, durf, innovatie, besluitvaardigheid, aanspreken/ feedback geven, plannen/ organiseren, inlevingsvermogen, voortgangsbewaking, zorgvuldigheid, mondelinge uitdrukkingsvaardigheid, initiatief, luisteren, samenwerken en probleemanalyse. 180 52
Competenties Competenties Junior Consultants Deze test brengt de belangrijkste generieke competenties van junior consultants in kaart. Eventueel kan de vragenlijst worden aangevuld met bedrijfstak-specieke competenties.  Dimensies waarop de competentie van de junior gescoord wordt, zijn: ondernemerschap, klantgerichtheid, resultaatgerichtheid, gespreksvaardigheid, onderhandelen, creativiteit, durf, innovatie, besluitvaardigheid, aanspreken/ feedback geven, plannen/ organiseren, inlevingsvermogen, voortgangsbewaking, zorgvuldigheid, mondelinge uitdrukkingsvaardigheid, initiatief, luisteren, samenwerken, probleemanalyse en zelfontwikkeling 180 52
Competenties Competenties Office Managers Deze test brengt de belangrijkste generieke competenties van office managers in kaart. Eventueel kan de vragenlijst worden aangevuld met bedrijfstak-specieke competenties.  Dimensies waarop de competentie van de office manager gescoord wordt, zijn: klantgerichtheid, resultaatgerichtheid, plannen/ organiseren, inlevingsvermogen, zorgvuldigheid, mondelinge uitdrukkingsvaardigheid, initiatief, luisteren en samenwerken. 180 52
Competenties Algemene Competenties Deze test brengt de belangrijkste generieke competenties van een functie in kaart. Eventueel kan de vragenlijst worden aangevuld met functiespecifieke competenties.  Dimensies waarop de generieke competentie gescoord wordt, zijn: ondernemerschap, klantgerichtheid, resultaatgerichtheid, gespreksvaardigheid, onderhandelen, creativiteit, organisatiesensitiviteit, durf, innovatie, besluitvaardigheid, aanspreken/ feedback geven, plannen/ organiseren, inlevingsvermogen, voortgangsbewaking, mensgericht leiderschap, taakgericht leiderschap, coachen, delegeren, visie, zorgvuldigheid, mondelinge uitdrukkingsvaardigheid, initiatief, luisteren, samenwerken, probleemanalyse en zelfontwikkeling. 180 52
Competenties Competenties Managers Deze test brengt de belangrijkste generieke competenties van managers in kaart. Eventueel kan de vragenlijst worden aangevuld met bedrijfstak-specieke competenties.  Dimensies waarop de competentie van de manager gescoord wordt, zijn:  ondernemerschap, klantgerichtheid, resultaatgerichtheid, gespreksvaardigheid, onderhandelen, creativiteit, organisatiesensitiviteit, durf, innovatie, besluitvaardigheid, aanspreken/ feedback geven, inlevingsvermogen, mensgericht leiderschap, taakgericht leiderschap, coachen, delegeren, visie en samenwerken. 180 52